Regulamin Klubu Sportowego
TSS Gdańsk

data ostatniej aktualizacji: 08/09/2022

Postanowienia ogólne

 1. Klub Sportowy TSS Gdańsk, zwany dalej Klubem, jest prowadzony przez Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Gdańsku.
 2. Zarząd Trójmiejskiego Stowarzyszenia Sportowego, prowadzi nadzór nad działalnością Klubu.
 3. Zarząd Trójmiejskiego Stowarzyszenia Sportowego, do prowadzenia spraw bieżących Klubu, może zatrudnić Dyrektora Klubu.
 4. Klub jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki siatkowej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej, postawy patriotycznej oraz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Osoba lub jej prawny przedstawiciel (rodzic lub opiekun prawny) ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest do:
 1. złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do Klubu i czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych,
 2. wyrażenia zgody na udział w rozgrywkach organizowanych przez: Klub, Pomorski Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej w Warszawie
 3. złożenia zgody na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie Klubu i Rejestrze Zawodników Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 4. wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku do celów związanych z promocją Klubu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas treningów i meczów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz publikowane w mediach
 5. zobowiązania się do regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez Klub terminie,
 6. dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie.
 1. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu po zasięgnięciu uprzedniej informacji u trenerów prowadzących kandydata.

Prawa i obowiązki zawodnika

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zawodnicy, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w takich zajęciach poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej
 2. Zawodnik ma prawo do:
  1. Uczęszczania na wszystkie zajęcia treningowe i klubowe, przewidziane dla odpowiedniej kategorii wiekowej
  2. Udziału w zawodach sportowych na każdym szczeblu rozgrywek
  3. Dofinansowania do obozów sportowych organizowanych przez klub, zarówno wyjazdowych jak i tych organizowanych na miejscu.
  4. Dofinansowania do wyjazdów na zawody sportowe organizowanych przez: Klub, Pomorski Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej w Warszawie
 3. Zawodnik ma obowiązek:
  1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa na klubowych obiektach sportowych oraz w czasie treningów i zawodów sportowych
  2. przestrzegania zasad fair-play
  3. przestrzegania regulaminów obozów sportowych oraz regulaminów obiektów na których odbywają się zajęcia
  4. punktualnego stawienia się na trening i zbiórki przed wyjazdem na mecze i obozy
  5. kulturalnego zachowania się w pomieszczeniach klubowych i dbanie o mienie klubu
  6. szacunku dla innych zawodników, pracowników Klubu, sędziów oraz osób związanych z działalnością Klubu
  7. informować trenera o problemach zdrowotnych
  8. uczestniczyć we wszystkich zawodach sportowych i obozach, do których został powołany przez trenera lub Zarząd Klubu
  9. zawodnik nie może samowolnie bez zgody Klubu uczestniczyć w innych rozgrywkach amatorskich takich jak ligi gminne, regionalne
  10. informować trenera o nieobecnościach na treningu;
  11. dbać o klubowy sprzęt sportowy
  12. wzorowo zachowywać się i godne reprezentować klub

Prawa i obowiązki rodzica / opiekuna prawnego

 1. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka podczas zajęć sportowych oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju
 2. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do wsparcia przez klub procesu wychowawczego swojego dziecka
 3. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do spotkania z Zarządem Klubu w przypadku gdy ma wątpliwości co do kompetencji trenera lub sposobu prowadzenia przez niego zajęć
 4. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do nie podważania autorytetu Trenera w obecności dziecka, innych zawodników lub innych rodziców. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić na początek z trenerem
 5. Rodzic /opiekun prawny zobligowany jest do zapewnienia dziecku bezpiecznej drogi na treningi oraz zadbania o jego bezpieczny powrót do domu
 6. Rodzic / opiekun prawny zobligowany jest do terminowego regulowania składek klubowych zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Klubu, w wysokości ustalanej na dany sezon.

Składki członkowskie

 1. Składka członkowska przeznaczona jest na organizację sportowego szkolenia zawodników Klubu
 2. Wysokość składki członkowskiej na dany sezon ustalana jest przez Zarząd Klubu i podawana do wiadomości wszystkim zawodnikom lub w przypadku osób niepełnoletnich, rodzicom lub opiekunów prawnych
 3. Miesięczna składka członkowska obowiązuje przez cały rok i jej wysokość jest taka sama bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.
 4. Na okres lipca i sierpnia składka członkowska decyzją Zarządu Klubu może zostać zawieszona
 5. Składkę członkowską należy każdorazowo wpłacać na rachunek bankowy Klubu – 44 1050 1764 1000 0090 8078 4243, w tytule wskazując imię i nazwisko zawodnika
 6. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku zawodnika / rodzica lub opiekuna prawnego istnieje możliwość zmiany terminu płatności lub obniżenia składki członkowskiej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu, po rozpatrzeniu wniosku
 7. W przypadku rezygnacji z treningów i członkostwa w klubie jako zawodnik / transferu / wypożyczenia, Klub ma prawo dochodzić niezapłaconych składek

Zawieszenie i ustanie członkostwa

 1. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, rodzic / opiekun prawny zobligowany jest do pisemnego lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowania Zarządu Klubu o rezygnacji najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację
 2. W przypadku zaległości w płatnościach lub rażącego łamania regulaminu zawodnik może zostać zawieszony w prawach zawodnika. Przez okres zawieszenia zawodnik w dalszym ciągu jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej
 3. Przy zaległościach finansowych w wysokości 10 składek członkowskich, Zarząd Klubu może podjąć decyzję o ustaniu członkostwa w Klubie. Decyzja taka musi zostać przekazana w formie pisemnej
 4. O chęci transfer definitywnego / wypożyczenia czasowego, zawodnik lub rodzic / prawny opiekun, zobligowany jest do pisemnego lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowania Zarządu Klubu
 5. Klub może wypożyczyć zawodnika do innego klubu wyłącznie za jego zgodą lub zgodą rodzica / opiekuna prawnego, po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych względem Klubu

Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o czym niezwłocznie poinformuje zawodników lub rodziców / opiekunów prawnych.
 2. Wszelkie sporne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Zarząd Klubu lub Trenera prowadzącego zajęcia